Under operation

Att minimera blödningen eller återanvända förlorat blod

Normoterapi

Så fort patientens temperatur sänks, om det bara är så lite som en eller ett par grader, får blodet en sämre koagulationsförmåga med påföljd att patienten blöder lättare under operationen. Därför är det, som professor Johannes Scheele, professor i kirurgi på universitetskliniken i Jena i Tyskland säger, "extremt viktigt" att hålla patienten varm under operationen. "Ibland", berättar han, "har vi 27° varmt i operationssalen, vilket kan vara jobbigt för kirurgen och ... narkosläkaren, men det är mycket bra för patienten." Det går också att värma patienten genom termofiltar eller enkla maskiner som värmer de vätskor som ska in i kroppen.

Patientplacering

Något som är till stor nytta för att undvika onödiga blodförluster under en pågående operation är att placera patienten i rätt läge och lutning. Enligt dr Earnshaw är detta särskilt viktigt vid ryggoperationer. Om patienten har lagts på ett sådant sätt att tryck på abdomen och de paravertebrala venerna uppstår, kommer patienten att förlora mer blod, medan detta kan undvikas genom att helt enkelt stödja upp kroppen så att abdominalkompression och medföljande ventryck undviks.

Hemodilution

Hemodilution används speciellt vid operationer där man förväntar en avsevärd blodförlust och innebär att men med hjälp av plasmavolymhöjande medel späder ut patientens blod. Patienten tappas på blod omedelbart före eller efter infusion av narkosmedel och det tappade blodet ersätts sedan med vätskor av olika slag som ges intravenöst. När patienten blöder under operationen reduceras förlusten av röda blodkroppar per förlorad blodmängd. En billig och effektiv metod.

De vätskor som används till att späda ut patientens blod är t ex Ringer-acetat, dextran, Haes-steril, eller vanlig koksaltlösning. Fördelen med dem är, som det sägs i Blood Transfusion Therapy - A physician's Handbook att de är "relativt icke-toxiska och billiga, lätta att ha till hands, kan förvaras vid rumstemperatur, kräver ingen korstestning och är fria från risken för transfusionsöverförda sjukdomar". Vitsen är alltså att upprätthålla volymen i cirkulationssystemet för att på så sätt förebygga chock och ge hjärtat tillräcklig vätskevolym så att de röda blodkroppar som återstår kan cirkulera.

Men någon kanske undrar om dessa blodersättningsmedel verkligen kan fungera istället för det tappade blodet, eftersom man ju behöver de röda blodkropparna för att transportera ut syret till kroppen. Som nämnts tidigare har vi en syretransportreserv. När man förlorar blod träder dessutom en sinnrik kompensationsmekanism i, som gör att hjärtat pumpar mer blod än vanligt för varje slag. Eftersom det förlorade blodet ersätts med en lämplig vätska, flyter det utspädda blodet lättare, också i de små blodkärlen. Kemiska förändringar gör att det nu avges mer syre till vävnaderna. Dessa anpassningar är så effektiva att syretransporten kan bli omkring 75% av den normala, även om bara så lite som hälften av de röda blodkropparna finns kvar. En patient som är i vila förbrukar bara 25% av det syre som finns tillgängligt i blodet. Dessutom minskar de flesta narkosmedel kroppens behov av syre.

Cellsaver

Denna apparat används för att återvinna det blod som patienten förlorar vid operationen. Med hjälp av ett munstycke suger man upp blod som sipprar ut ur operationssåret. Blodet cirkulerar genom apparaten, filtreras och centrifugeras, och de röda blodkropparna tvättas och återförs till patienten. Man kan med denna maskin återanvända upp till 60% av det blod patienten förlorar, i extremfall flera liter.

Det finns även en enklare "engångscellsaver", blodåtervinningssystemet Sangvia.

Fler ingrepp

Genom att dela upp stora, komplicerade operationer på två eller fler mindre ingrepp, när så är möjligt, minskar man den totala blodförlusten. Patienten behöver ju då inte ligga så länge på operationsbordet och förlorar inte lika mycket blod. På så sätt ger man kroppen tid att ersätta det hemoglobin som gått förlorat innan nästa ingrepp görs.

Diatermi

En metod för att med hjälp av ett sinnrikt verktyg begränsa blödning i samband med operativa ingrepp. Verktyget används istället för en skalpell och kan dessutom stoppa blödning över stora vävnadsytor. Principen är att med hjälp av antingen elektrisk ström eller en stråle av joniserad argongas hetta upp, bränna vävnaderna allteftersom man "skär" igenom dem och på så sätt åstadkomma koagulation. Med denna teknik tillsluter man kapillärer och mindre artärer och den används allt oftare, gärna vid operation av organ som har lätt för att blöda, t ex lever och mjälte. Jag förundras när jag får se detta redskap användas i filmen. På några få sekunder tillsluter kirurgen de blödande kärlen bara genom att vidröra dem med instrumentet.

Mikrovågskniv

Ytterligare ett kirurgiskt instrument som både skär och tillsluter blodkärl samtidigt. Istället för elektrisk ström, som vid diatermi, används här mikrovågsenergi som överför värme till vävnaderna runt omkring kniven, så att koagulation uppnås. Även det här instrumentet används vid operation av organ som är mycket rika på blodkärl.


Före operation         Efter operation            Akut blödning